در ماهی که گذشت حقوقی ها اکثرا در نماد های بزرگ خریدار بودند ، اما در نماد های کوچک و متوسط برعکس نماد های بزرگ شاهد فروش حقوقی بودیم در تصویر زیر آمار بیشترین فروش حقوقی های بازار دی ماه 99 را می بینید ، این آمار بر حسب میلیارد ریال می باشد.

بیشترین فروش حقوقی

آمار فروش حقوقی در دی ماه 99

 

حقوقی چه سهم هایی بیشترین فروش را در دی ماه داشتند؟

1- حقوقی کاما با فروش 530 میلیارد تومان

2-حقوقی کوثر با فروش 344 میلیارد تومان فروش

3- ملت با فروش 260  میلیارد تومان

سهم های تکشا ، وآذر ، وتوکا در رتبه های بعدی قرار دارند

 

مبع وب سایت دیتا سهم

 

همچنین در مقاله ای به بیشترین خرید های حقوقی دی ماه پرداختیم